Facebook Group Thảo Luận/Discuss: https://www.facebook.com/groups/AnimeXHeroN/

Download:
Version 6.38b3
Version 6.38
Version 6.37b2
Version 6.37b
Version 6.37
Version 6.36b
Version 6.36
Version 6.35b
Version 6.35
Version 6.34
Version 6.33a
Version 6.32b
Version 6.32a
Version 6.31 Test2
Version 6.31 Test
Version 6.30

Anime X Hero N (2019) Lastest version download: 6.38b3

Posted by : iosed
Thursday, December 31, 2020
68 Comments

Facebook Group Thảo Luận/Discuss

Posted by : iosed
Tuesday, August 27, 2019
0 Comments

[Chú ý: Đây là hướng dẫn tiếng anh, để đọc hướng dẫn tiếng việt thì nhấp vào đây]
This is a basic tutorial for newbies. Help you better understand what to do at the beginning of the game.

0: Weaver Farm
At the beginning of the game, farming them is very important to help you have more Gold/Lumber/Item.

Use the Move Gate to get there, then click on map 1 to go it!


When farm Weaver, you will be rewarded with some items. Please go to the nearby shop to exchange. For example, Stick 1 can exchange 13 Lumber. Random Box will get random items.

1: Take Lumber
Please go to the location indicated in the image below to go to the "Lumber area"Then pick up the Lumber (only can be pick up a one)Then go to the shop and sell it.


2: Take Water
First you go to the NPC "Blake" to buy an empty water bottle

There 3 bottle that you can choose
Bottle #3 is the most rewarded gold.
Similar to the quest Take Lumber, Go to the location where the image pointed

Then go to the waterfall like the image above to fill the water bottle.
Finally, return to the NPC "Blake" to return the water bottle, and you will complete the quest, rewarded the money bag.

3: Solo Quest


These are solo missions that are familiar to you from the original X Hero.
- With the quest of Guide 1, no bear (Spirit Wild) will be used to assist. Therefore you have to complete by yourself. I suggest you buy a few equipment with Dame to become stronger than your "images" in this quest.
If you play with Easy/Normal mode, you can completely solo "no weapon" right from the beginning of the game without any support outside the potions.
- With the quest of Guide 2, I suggest you buy item Cleaving Sword with melee hero so you can easily kill them all. You will then be rewarded with "White Key" with more than 100 lumber from killing the images. (White Key to open the gate next to the NPC "Blake").
• When you open the White Key Gate soon, you will be able to hunt the Daily Boss faster, which in turn can bring more lumber for you and your teammates.
• A new NPC Quest will appear to pick up Rocks when you open the gate with the White Key.
* Or you can buy the White Key in the shop for 100 lumber.


4: Take Rocks Quest
First, use the White Key to open the doors, then the NPC Golem will automatically appear.

Next, buy a bag to store the Rocks.


Left click on the Rocks Bag, then left click on the Rocks to pick it up.

Then return to the NPC Golem to receive the reward.

5: Miniboss Quest


In Guide 3 you will enter the Spirit Beast, only fight when you are relatively strong. For example, you have item Skeletal Hand and Mask of Death.
As for Guide 4, it is not too difficult because Frost Infernal has a slow attack speed.

After killing the Frost Infernal miniboss, the miniboss will drop an item such as Sheep, Pig. Just pick them up and go near NPC Warlock and you will be rewarded with Gold and Lumber.

6: Which item should be purchased at the beginning of the game?


All pair item are in the map. To pair basic items, click on the "Yellow" and "White" books for instructions. and the more advanced items, the way to pair them in the next shop.
- Item suggest when beginning game:
Skeletal Hand
Function: 2000 Dame, 40% Crit x2 dame, 10.000 HP.
Evaluate: This is a cheap item, the effective it brings is very good. When increasing dame and crit, more important is HP. Help you fend off bosses from Next Wave better.
Cleaving Sword
Function: Cleaving attack. If paired to a higher level, it also adds dame and hit cleaving attack is higher %.
Evaluate: An extremely important item that helps you defend your castle and farm better.
Circle
Function: 5000 Dame and +100% Dame for hero ranged (Depending on the level of the item).
Evaluate: An extremely important item for ranged heroes, when Cleaving Sword cannot be used.
Mask of Death
Function: Life steal 14%.
Evaluate: If you don't have Life steal, you'll die when defending Next Wave!


These are basic guidelines, so there won't be advanced. Please find out more when you experience the map!

[Guide] Basic tutorial how to play Anime X Hero N (2019)

Posted by : iosed
Friday, August 9, 2019
1 Comment

[Notice: This is a Vietnamese guide. To read English please click here]
Đây là hướng dẫn cách chơi cơ bản dành cho người mới. Giúp các bạn hiểu rõ hơn nên làm gì ở giai đoạn đầu game.

0: Farm nhện ở map 1
Dĩ nhiên là ko thể bỏ qua việc farm nhện (Weaver) ở map 1 rồi. Đầu game thì farm chúng rất quan trọng giúp bạn có thêm tiền/gỗ/item.
Để đến được nơi farm thì 1 là chui vào cửa ở chỗ nhặt gỗ, cách 2 là dịch chuyển nhanh gọn lẹ như hình trên, click vào map 1 (hình con bò) là sẽ được lên đó.


Khi farm nhện Weaver thì bạn sẽ được thưởng một số item. Hãy đến shop gần đó để đổi quà nhé. Ví dụ Stick 1 đổi được 13 gỗ. Hộp quà Random sẽ được item ngẫu nhiên.

1: Nhặt gỗ
Bạn đi đến vị trí đã chỉ trong ảnh bên dưới để đến nơi nhặt gỗSau đó nhặt gỗ (Mỗi lần chỉ nhặt được 1 cái)Rồi đi về bán shop là bạn sẽ nhận được số gỗ tương ứng.


2: Lấy nước
Đầu tiên bạn đi đến NPC "Blake" để mua bình nước rỗng

Có 3 loại bình như hình bên dưới
Bình #3 là được thưởng nhiều vàng nhất.
Tương tự như nhiệm vụ lấy gỗ, hãy tiến đến ô dịch chuyển như hình.

Rồi tiến đến thác nước như hình trên để múc đầy bình nước.
Cuối cùng là về lại NPC "Blake" để trả bình nước là bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được túi tiền thưởng.

3: Nhiệm vụ solo


Đây là những nhiệm vụ solo quen thuộc với các bạn từ X Hero bản gốc.
- Với nhiệm vụ ở Guide 1 thì sẽ không được sử dụng gấu để hỗ trợ. Do đó bạn phải tự hoàn thành bằng chính sức mình. Tôi đề xuất bạn mua một ít trang bị tăng Dame để trở nên mạnh hơn Bóng của bạn trong nhiệm vụ này.
Còn nếu chơi với chế độ Easy/Normal thì bạn hoàn toàn có thể solo "tay không" ở ngay từ đầu game mà không cần gì hỗ trợ ngoài bình máu.
- Với nhiệm vụ ở Guide 2 thì tôi đề xuất bạn nên mua đánh lan (Cleaving Sword) với tay ngắn để có thể dễ dàng giết hết tất cả. Sau đó bạn sẽ được thưởng White Key cùng hơn 100 gỗ từ việc giết những cái bóng. (White Key để mở cổng nằm ở bên cạnh NPC "Blake").
• Khi mở được White Key Gate sớm thì bạn sẽ có thể săn Daily Boss, từ đó có thể đem về nhiều gỗ hơn cho bạn và cả đồng đội.
• Sẽ xuất hiện NPC Quest mới để nhặt đá khi bạn mở cổng bằng White Key.
* Ngoài ra bạn có thể mua White Key ở trong shop với giá 100 gỗ.


4: Nhiệm vụ nhặt đá
Trước hết hãy dùng White Key để mở cổng, sau đó NPC Golem sẽ tự động xuất hiện.

Tiếp đó mua túi đựng đá để đi nhặt đá dạo thôi...


Click chuột trái vào túi đá, rồi click chuột phải vào cục đá để nhặt (nơi nhặt đá ở bên phải góc map, dưới cùng).

Cuối cùng quay về trả cho nó cái túi là nó phát lương thôi :D

5: Nhiệm vụ đánh miniboss


- Ở Guide 3 bạn sẽ vào đánh Spirit Beast, chỉ nên đánh khi bạn tương đối khỏe. Ví dụ đã có Skeletal Hand và 1 hút máu.
- Còn với Guide 4 như ảnh trên thì ko quá khó vì Frost Infernal có tốc độ đánh chậm, có thể dễ dàng làm nv giết miniboss này.

Sau khi giết boss Frost Infernal thì boss sẽ rớt ra item hình con vật như Cừu, Heo/Lợn. Chỉ cần nhặt chúng và lại gần NPC Warlock là bạn sẽ được thưởng tiền và gỗ.

6: Nên mua item nào ở đầu game?


Tất cả hướng dẫn ghép đồ đều có trong map. Để ghép những item cơ bản thì bạn nhấp vào cuốn sách "Màu vàng" và "Màu trắng" để xem hướng dẫn. còn các item cao cấp hơn thì cách ghép ở những shop bên cạnh.
- Item đề xuất:
Skeletal Hand
Tăng: 2000 Dame, 40% Crit x2 dame, 10.000 Máu.
Đánh giá: Đây là item giá rẻ, công dụng mà nó mang lại là rất tốt. Khi tăng dame và crit, quan trọng hơn là máu. Giúp bạn chống đỡ các boss từ Next Wave tốt hơn.
Cleaving Sword
Tăng: Đánh lan. Nếu ghép lên Level cao hơn thì nó còn cộng thêm dame và khả năng đánh lan cao hơn.
Đánh giá: Một item cực kì quan trọng giúp bạn def nhà cũng như farm tốt hơn.
Circle
Tăng: 5000 Dame và +100% Dame cho hero tay dài (Tùy theo cấp độ của item).
Đánh giá: Một item cực kì quan trọng cho hero tay dài, khi ko dùng được item Cleaving Sword.
Mask of Death
Tăng: Khả năng hút máu 14%.
Đánh giá: Nếu không có hút máu thì bạn sẽ chết chắc khi def Next Wave!


Đây là những hướng dẫn cơ bản, do đó sẽ không có nhiều thứ nâng cao. Bạn hãy tự tìm hiểu thêm khi trải nghiệm map nhé!

Hướng dẫn cách chơi map Anime X Hero N (2019) cơ bản

Posted by : iosed 0 Comments

- Copyright © iosed - Map Maker: Anime X Hero N v6+ (2019) - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -